CFA šipovi

Tehnologija izvođenja i izrade armirano-betonskih šipova CFA tehnologijom

Armirano-betonske šipovi Continuous Flight Auger (CFA) tehnologijom:

CFA metoda se primenjuje kod nestabilnih terena, veoma je efikasna kod rastresitih i nekonsolidovanih materijala. Sama tehnologija izvođenja je efikasna i brza, jer se sve operacije odvijaju u kontinuitetu, bez prekida.

Primena CFA tehnologije zahteva angažovanost specijalne mehanizacije kao što je MAIT HR 180. Na mašinama se nalaze specijalni alati sa “beskonačnim svrdlom”.


Sam način izvođenja CFA šipova ima tri operacije:

 • Bušenje

 • Betoniranje odozdo na gore, preko beskonačne burgije, koja je prikačena na auto-pumpu preko koje se ubrizgava beton kroz sistem mašine.

 • Armiranje

 • Spuštanje arm.koša na projektovanu dubinu ( kotu ).

S obzirom na specifičnu težinu mehanizacije, kao i samu tehnologiju izrade, radni plato mora biti adekvatno pripremljen:
 • Dobro isplaniran samonikli material i uvaljan.

 • Na ovako pripremljenoj podlozi izvesti zastor tucanika sa dobrim zbijanjem od 30MPa do 35MPa.

 • Pripremljen teren treba da omogući dreniranje od atmosferskih padavina, kao I vade iz same bušotine ako je ima.

 • Radni plato treba dabude spreman minimum 3m u radius od ose šipa zbog pravilnog kretanja mašine.


Ovako pripremljen teren omogućava kretanje i pravilan rad angažovane mehanizacije i opreme, ispravno centriranje, nivelisanje i bolji radni učinak.

Potrebno je prilagoditi radni plato tako da mehanizacija može da se kreće u nazad i vrši prethodno navedene operacije.

Preporučuje se da se radni plato dovede na kotu vrha ankera, da bi se armaturni koševi spustili do kraja u betonsku masu, a takođe da se ostavi deo propisan za stemanje glave šipa. Takođe ovako pripremljenim radnim platoom se omogućava kretanje mehanizacije, a da se pritom ne iskrive ankeri armature.

Pre samog početka radova vrši se spajanje samog sistema mašine sa auto-pumpom. Nakon spajanja sistema potrebno je propumpati cemetno mleko kroz sisteme auto-pumpe i sistem mašine. Cementno mleko se pravi od 3 džaka cementa i vode.

Auto-pumpa mora da poseduje sve informacije o dimezijama klipa za ubrizgavanje betona kao I daljinsko podešavanje brzina za pumpanje betona, svakako preporučuje se I da auto-pumpa ima svoj sistem za merenje protoka betona zbog boljeg usaglašavanja kompjutera u mašini sa auto-pumpom. Sve podatke o auto pumpi treba dostaviti zbog usklađivanja. Nije preporućljivo da se menjaju auto pumpe zbog stalnog korigvanja podataka I usklađivanja protoka betona.

Tehnologija izvođenja CFA šipova:

 • Pre početka bušenja potrebno je da se, od strane geometra, obeleži čeličnim ankerom dužine 30cm tačan položaj i centar šipa.

 • Navodi se mehanizacija na tačnu poziciju šipa, niveliše kula i spušta burgija na nultu kotu po čemu se podešava kompjuter u mašini za određivanje dubina. Započinje se sa bušenjem. Tokom samog bušenja potrebno je da manji bager ili JCB-i čisti sa profilnom kašikom zemlju oko burgije koja se vadi iz same jame preko beskonačne burgije. Preko kompjutera u samoj kabini mašine prate se dijagrami i dubine bušotine.

Tehnologija betoniranja:

Pre početka betoniranja uzima se uzorak iz auto-miksera i vrši razlivanje pomoću abramsovog konusa. Potrebno razlivanje betona treba da bude od 56cm do 60cm.

 • Kada se šip izbuši do dna projektovane kote šipa, započinje betoniranje preko samog sistema i beskonačnog svrdla mašine. Beton se ubrizgava auto-pumpom u sistem mašine. Betonira se od dna šipa naviše, gde se preko kompjutera u mašini prati dijagram kretanja samog betona i razlivanje betonske mase u samoj jami šipa. Betonira se do vrha kote radnog platoa. Sama betonaža šipa mora da bude kontinualna i bez prekida, što zahteva kontinuitet u dolasku betonske mase na gradilište. Mogu se tolerisati manja zadržavanja u toku same betonaže, dok dolazi do promene auto-miksera na levak auto-pumpe.

  Tokom samog betoniranja šipa prati se protok betona i izgled šipa u samoj rupi uz pomoć kompjutera iz mašine, tako da mašinista ima uvek uvid na izgled šipa i samu potrošnju betona. Uz pomoć kompjutera može se smanjiti sama potrošnja betona. Na kraju radova se uzimaju podaci iz kompjutera i dobija detaljan izveštaj o šipu.

 • Navodi se mehanizacija na tačnu poziciju šipa, niveliše kula i spušta burgija na nultu kotu po čemu se podešava kompjuter u mašini za određivanje dubina. Započinje se sa bušenjem. Tokom samog bušenja potrebno je da manji bager ili JCB-i čisti sa profilnom kašikom zemlju oko burgije koja se vadi iz same jame preko beskonačne burgije. Preko kompjutera u samoj kabini mašine prate se dijagrami i dubine bušotine.

Tehnologija armiranja:

Pre samog završetka betoniranja armaturni koš mora da bude spreman i sklopljen iscela, zbog same dužine armaturnog koša isti mora biti zavaren sto posto I učvršćen, da ne bi došlo do krivljenja ili raspadanja koša prilikom dizanja.
Svakako dozvoljjeno je da se šip izarmira do 2/3 zbog samih momenata koje prima, armaturni koš u ovom slučaju prihvata sile pritiska I prebacije na beton koji može da zadovolji projektovano opterećenje.

 • Nakon završetka betoniranja, iz jame šipa se sklanja zemlja i u svežu betonsku masu se ubacuje armaturni koš. Armaturni koš se podiže u vertikalu, uz pomoć mašine, centrira iznad jame šipa i spušta u svežu betonsku masu.

 • Tokom samog armiranja, ako koš nije spušten na projektovanu kotu dubine šipa, postavlja se hidrauliči pretvarač (vibratorna kapa) na vrh koša i uz pomoć vibracija koje proizvodi pretvarač, armaturni koš se spušta na projektovanu kotu.

  Svakako pre postavljanja vibrko kape bager blagim pritiskom na armaturni koš može da utisne isti. Ako armaturni koš ostane da viri iz zemlje potrebno ga je iseći do kote terena zbog daljeg kretanja opreme I mehanizacije.

  Kota vrha šipa odnosno kota vrha armature mora biti ravna sa radnim platoom, zbog kretanja teške mehanizacije da ne bi došlo do gaženja koševa i krivljenja armature.

  Kada se armaturni koš ugradi mehanizacija za bušenje može nesmetano da se pozicionira na sledeći poziciju šipa i da krene bušenje. Prilikom armiranja ne sme da se odlaže sama ugradnja, svaki manji zastoj može prouzrokovati da armature ne siđe na projektovanu kotu.

Prilikom bušenja CFA šipova pošto spada u BUŠENE šipove nema uticaja na nosivost šipa ako se ponovo razbši jama. Prednost CFA šipova u odnosu na klasično bušene šipove je što se prilikom ubrizgavanja betona kroz sistem mašine beton se nabija u omotač šipa I samim tim mu pojačava nosivost po omotaču, dok kod klasično bušenih šipova nije takva efikasnost nosivosti šipa po omotaču zbog sipanja betona u šip koji se samo ravnomerno slaže uz omotač.

U zavisnosti od karakteristika terena ponekad je potrebno da se šip razbuši do neke kote da bi olakšalo kasnije za betonažu koja mora da se izvede bez smetnji I otežanog rada.

Izvođenje sekantnih šipova

Način izvođenja "CFA" sekantnih šipova je sledeći:

 • Bušenje do potrebne kote i betoniranje nearmiranih šipova odozdo na gore, preko beskonačne burgije, koja je prikačena na auto-pumpu, preko koje se ubrizgava beton kroz sistem mašine
 • Nakon jednog dana (dok beton nije još u potpunosti vezao i dostigao veću čvrstoću) od izvođenja nearmiranih šipova, pristupa se izradi armiranih šipova, odnosno bušenju i betoniranju odozdo na gore, preko beskonačne burgije, koja je prikačena na auto-pumpu preko koje se ubrizgava beton kroz sistem. Nakon toga sledi armiranje pomenutih šipova (ubacivanje armaturog koša u svežu betonsku masu)

Preklop armiranog i nearmiranog šipa je sa obe strane po 5,0cm. Marka betona nearmiranog šipa treba da bude manja od marke betona armiranog šipa. Za armirano-betonske šipove se (uglavnom) uzima MB30, dok se za nearmirane šipove uzima MB20 ili MB25. Dovoljno je da nearmirani šipovi budu za 1,0m dublji u odnosu na kotu iskopa.

Geomehanički tim

Hvala Vam na poseti našoj internet stranici. Možete nas kontaktirati putem elektronske pošte i mi ćemo se potruditi da Vam odgovorimo u najkraćem roku. Takođe možete nas kontaktirati putem telefona ili nas zapratiti na nekoj društvenoj mreži.

Bulevar Zorana Đinđića 89
Beograd, Srbija 11000

office@gmtim.rs

+381 11 618 36 49

Vaša poruka je poslata. Hvala Vam!