AB Dijafragme

Tehnologija konstrukcije i proizvodnje armiranobetonske dijafragme

Dijafragme od armiranog betona

Izvođenje AB dijafragme zahteva angažovanje specijalne mehanizacije, sa pratećom opremom, priborom i alatom.

Armiranobetonske dijafragme se izrađuju uz pomoć bagera MAIT HR 130 sa krutom vezom hidrauličnim vođenjem hvataljke „Kelli“ šipke.


Pomoćna oprema koja se koristi za izvođenje armiranobetonskih dijafragmi:

  • Muljača za pripremu bentonitne suspenzije:

  • Muljna pumpa za prepumpavanje bentonitne suspenzije iz rezervoara do iskopa.

  • Grajfer sa kojim se vrši sam iskop koji je povezan sa mašinom krutom vezom dimenzija 250cm x 60cm ili 45cm.

  • Cevi za kontraktorsko betoniranje sa levkom:

S obzirom na karakteristike mehanizacije, kao i samu tehnologiju, izrada armirano-betonske dijafragme zahteva radni plato koji mora da bude dobro isplaniran, od samoniklog materijala i uvaljan od 30MPa do 35MPa, preko kog treba rasplanirati i takođe uvaljati tucanik ili teren popločati sa armirano betonskim pločama. Radni plato potreban za kretanje mašine mora biti min. 7m, takođe po tom radnom platou mora da se kreće i ostala mehanizacija, kao što su auto-mikseri, da bi prišli na levak kontraktora prilikom betonaže gde se neće zaglavljivati zbog samog procesa izrade armirano-betonske dijafragme.

Pripremljen teren mora da se drenira, što od skupljanja atmosverskih padavina, što od samog vađenja vode iz iskopa.

Sa ovako pripremljenim radnim platoom radovi će se izvoditi kvalitetno i bez zastoja, sa pravilnim nivelisanjem mehanizacije i samim procesom izrade armirano-betonske dijafragme.Tehnologija iskopa:

Pre početka iskopa potrebno je uraditi lako armirano-betonsku kontinualnu “L” uvodnicu (vođicu) dubine 0,80m do 1,00m i stopom od 1,00m do 1,20m.

Kvaltitet izvedene uvodnice diktira i kasnije izgled armirano-betonske dijafragme, samu vertikalnost iste i položaj.

Na obeleženom mestu od strane geometra vrši se pozicioniranje mehanizacije , niveliše grajfer I započinje sam iskop. Iskop se vrši od vrha uvodnice do projektovane kote dubine dijafragme. Tokom iskopa se konstantno i usklađeno doliva bentonitna suspenzija sa muljnim pumpama. Bentonitna suspenzija služi da stabilizuje sam iskop prilikom kopanja, nivo bentonitne suspenzije potrebno je održavati do pola uvodnice. Iskopani materijal se odlaže sa strane koji se mora uklanjati uz pomoć bagera ili JCB-a tokom samog iskopa lamele. Materijal se tovari na kamione i odvozi sa gradilišta. Takođe materijal se može odlagati na gradilištu gde bi se proceđivao I kasnije odvozio.


Tehnologija ugradnje granične cevi:

Po završetku iskopa vrši se merenje istog uz pomoć pantljike I prisustvu nadzora gde se konstatuje dubina samog iskopa. Auto-dizalica podiže graničnu cev koja je duža od samog iskopa za cca 2,00m odnosno projektovane dubine AB-dijafragme. Podignuta granična cev se postavlja u vertikalu iznad samog iskopa i postavlja na krajnji deo lamele gde se tačnim nivelisanjem i pozicioniranjem spušta u jamu do dna. Ako se radi AB-dijafragma D=600mm onda prečnik cevi mora da bude Ø620mm i sama dužina cevi mora da bude duža od projektovane dubine za cca 2,00 m¹.

Tehnologija ugradnje armiranog koša u iskop:

Po završetku iskopa i ugrađenoj graničnoj cevi pristupa se ugradnji već pripremljenog armiranog koša. Već izveden armaturni koš po projektu se bezbedno podiže u vertikalni položaj sa dizalicom I postavlja u položaj iznad same uvodnice gde je prethodno izvršen iskop. Potom se spušta u sam iskop na projektovanu kotu I položaj.

Nakon spuštanja armaturnog koša, iskop se meri uz prisustvo nadzora I prelazi na ugradnu kontraktorskih cevi za betonažu.

Tehnologija ugradnje betona u lamelu:

Po završetku ugradnje armaturnog koša, pristupa se spuštanju kontraktorskih cevi kroz armaturni koš do 30cm od dna iskopa. Prečnik cevi je Ø245 u segmentima od 2,00m I 1,00m.koji se međusobno spajaju sajlicama. Na vrh cevi se postavlja levak koji se pričvršćuje sa sajlicom za cev.

Ugradnji betona se pristupa nakon završetka ugradnje kontraktorskih cevi, auto-mikser prilazi na levak i betonaža se vrši odozdo na gore, što sprečava kontakt betonske mase sa muljevima iz samog iskopa, osim samog površinskog sloja koji se kasnije krajcuje. Betonaža mora trajati bez prekida da ne bi došlo do prekida betoniranja, stvaranje “gnezda” u betonu ili same segregacije betona. Tokom same betonaže kontraktorske cevi treba da su uronjene u betonsku masu min. 2,00m. Prilikom betonaže postepenim podizanjem betona se izvlači bentonitna suspenzija uz pomoć muljnih pumpi i vraća nazad u rezervoar.

Sam iskop bi se izrađivao u dužini od L=6,00m, što znači da bi se ugrađivalo dva armaturna koša u iskop, treba uskladiti armaturne koševe da se uklope sa iskopom.

Pozicija rada koje bi se u ovom slučaju prve izvodile bile di dublje lamele, zbog kasnijeg uklapanja sa plićim lamelama.

Nakon završenog betoniranja lemele postavlja se izvlakač na graničnu cev. Auto-dizalica zakačinje graničnu cev, I nakon određenog vremena u odnosnu na istovar poslednjeg miksera računa se početak vezivanja betona, shodno tome se uz pomoć izvlakača I auto-dizalice čupa cev iz iskopa I odlaže pored.

Geomehanički tim

Hvala Vam na poseti našoj internet stranici. Možete nas kontaktirati putem elektronske pošte i mi ćemo se potruditi da Vam odgovorimo u najkraćem roku. Takođe možete nas kontaktirati putem telefona ili nas zapratiti na nekoj društvenoj mreži.

Bulevar Zorana Đinđića 89
Beograd, Srbija 11000

office@gmtim.rs

+381 11 618 36 49

Vaša poruka je poslata. Hvala Vam!