Klasično bušeni šipovi

Tehnologija bušenih armirano-betonskih šipova

OSNOVNI USLOV ZA IZBOR I PRIMENU ŠIPOVA:

Klasično bušeni šipovi bez zacevljenja se primenjuju u slučajevima kada je teren izgrađen od koherentnih materijala (les, glina, lapor, laporovitih glina i sl.) u III kategoriji zemljiša i većim kategorijama. Takođe je bitno da se zna kakav je priliv podzemnih voda, ako je neznatan i ne utiče na samu bušotinu prilikom samog procesa izrade šipa od nekog vremenskog intervala 1h do 2h.

Pripremni radovi:

Pripremni radovi obuhvataju odgovarajuće radove na gradilištu i radove na izboru dopremi i montaži odgovarajuće opreme i montaža iste, a sve u skladu sa konkretnim projektovanim terenskim i gradilišnim uslovima.

  • Pripremni radovi na gradilištu obuhvataju izradu radnog platoa i pristupnih saobraćajnica, a prema potrebama i uslovima za kretanje i manipulaciju mehanizacije za bušenje šipova, odvoz izvađenog materijala iz jame, doprema armaturnih koševa na gradilište kao i na dohvat garniture za bušenje, doprema betona na gradilište kao i sam prilaz auto-mikserima do samog šipa na kontraktore.

    Prostorni položaj, kvalitet i gabarit radnog platoa kao i saobraćajnica treba da odgovara tehničkim uslovima mašine i opremu koja će biti angažovana prilikom izrade šipova. Sam radni plato gde se izvode šipovi mora da bude nabijen i ravan u širini od 7-8m tlo mora da bude nabijeno od 30-35MPa, kao i rampe za spuštanje mehanizacije na radni plato. Nije poželjno da rampa kao i sam radni plato ima velik nagib zbog same težine mehanizacije koja je teška 65-70t. Mehanizacija koja izvodi samo bušenje je MAIT HR 130, MAIT HR 180 i MAIT HR 30.

    Radni plato i pristupne saobraćajnice treba da budu nasut prljavim tucanikom ili drobinom 63mm u debljini od 20cm. Sama podloga treba da se nabije 30MPa do 35 MPa zbog kretanja mehanizacije.

  • Pripremni radovi na izboru mehanizacije zavisni su od samog geomehaničkog ispitivanja i karakteristike zemljišta, takođe zavisi i od samih karakteristika šipova kojih su dimenzija i dubine.

    Zavisno od geotehničkih uslova i karatkeristika tla, zacevljenje nije potrebno, a stabilnost bušotine može da se obezbedi fluidnom podgradom, potrebno je pripremiti i montirati opremu i instalacije u skladu odgovarajućeg sistema za spravljenje i recilkulaciju bentonitne suspenzije.

Za bušenje se koriste specifični alati:

Alati koji se primenjuju tokom samog bušenja ( svrdlo, redžer, baket) montirani na teleskopskom rotacionom sistemu ( keli) mehanizacija koja se koristi je MAIT HR 130 i MAIT HR 180.

Sama optema odnosno mašina na kraju iskopa prihvata uz pomoćnu sajlu armaturni koš i ubacuje u jamu šipa, nakon završetka se postavljaju kontraktorske cevi sa spojnicama na sajlu koje omogućavaju brzu montažu i demontažu istih, spuštaju u samu jamu na metar od dna ili ako je potrebno do dna šipa. Prečnik samih cevi je Ø110mm u segmentima od 1m i 2m, sto je

uslovljeno reološkim svojstvima sveže betonske mase za plastične betone, koji se koriste u ovoj tehnologiji.


Bušenje sa fluidnom podgradom

Fluidna podgrada ili bentonitna suspenzija se koristi u iste svrhe kao i zacevljenje da zaštiti bušotinu od obrušavanja ako je to neophodno. Shodno tome se koristi bentonitna suspenzija odgovarajuće zapreminske težine i viskoziteta. Suspenzija se pravi u muljači i sipa direktno u bušotinu prilikom rada mašine tako da bude na pola metra niža od kote radnog platoa. Alat za bušenje kroz bentonitnu suspenziju je isti.

Za primenu suspenzije potrebno je pre početka rada na bušenju instalirati postrojenje za spravljenje i recilkulaciju određene suspenzije. Pravi se privremeni recipijent za odlaganje bentonitne suspenzije koja se kasnije koristi za izradu narednih šipova.


Bušenje bez podgrade

Ovo bušenje moguće je izvesti u terenima koji su izgrađeni od koherentnih materijala bez ili sa neznatinim prisustvom vode, tako da su zidovi bušotina stabilni u tehnološkom potrebnom vremenu i bez podgrađivanja ( glina, les, lapor i sl.).

U takvim uslovima bušenje se izvodi sa istim postrojenjem i alatima (MAIT HR 180, MAIT HR 130) ali bez postrojenja za pravljenje bentonitne suspenzije što omogućava znatno jednostavniji, čistiji i efikasniji rad.

Garnitura za bušenje se postavlja na poziciju rada i niveliše iznad ose šipa, kada je mašina nivelisana i postavljena tačno u poziciju kreće se sa bušenjem. Bušenje se izvodi od kote radnog platoa do projektovane kote dna šipa.


Armiranje šipova

Armaturni koševi za bušene armirano-betonske šipove slični su armaturnim koševima koji se koriste i kod ostalih šipova. Osnovni konstruktivni elementi (pozicije) za izradu armaturnih koševa su:

Unutrašnji prsten koji se ugrađuje na rastojanju 1-1,5m i preko kojih se raspoređuju i zavaruju vertikalne noseće šipke. Zavarivanje se praktično vrši na 50% spojeva.

Vertikalni štapovi odgovarajuće dužine, uključujući dužinu šipa i ankera za nadglavnu konstrukciju, zavareni na unutrašnji prsten (50% spojeva) kao o predhodnom stavu.

Spirala uzengija namotana oko vertikalnih štapova (zavaruje se cca 50% spojeva)

Centralizeri – odbojnici za centriranje armaturnog koša u osi šipa, od lima ili armature zavareni na vertikalne štapove na odgovarajućem rastojanju i rasporedu. Odbojnici izlaze iz gabarita armaturnog koša za debljinu zaštitnog sloja betona u skladu sa propisima.

Armaturni koš se ugrađuje u šip kačenjem za pomoćnu sajlu od mašine, bagerom ili auto-dizalicom. Armaturni koš se postavlja tačnu iznad rupe šipa i spušta u jamu. Armaturni koš se fiksira na projektovanu kotu dubine šipa.

Betoniranje šipa

Kontraktorske cevi spuštaju se do 0,20m iznad dna bušotine (cca 1D kontraktorskih cevi), a tokom betoniranja kontraktorske cevi se povlače u skladu sa podizanjem nivoa betona u šipu, s tim da kontraktorske cevi treba da ostanu uronjene u beton najmanje 2-3m.

Primenjuju se standardne kontraktorske cevi minimalnog unutrašnjeg dijametra Dmin=200mm sa nastavcima 2,20m 1,00m i kuplung spojnicama na sajlu.

Uvodni levak se kači uz pomoć sajlica za kontraktorske cevi a njegova zapremina ( Vmin= 100L) i položaj se fiksira na vrhu bušotine. Auto-mikser prilazi na levak kontraktorskih cevi ili uz pomoć auto-pumpe koja postavlja izlaznu granu na poziciju iznad levka.

Po završetku betoniranja šipa, mehanizacija se postavlja iznad sledećeg označenog šipa i započinje proces izrade šipa.

Geomehanički tim

Hvala Vam na poseti našoj internet stranici. Možete nas kontaktirati putem elektronske pošte i mi ćemo se potruditi da Vam odgovorimo u najkraćem roku. Takođe možete nas kontaktirati putem telefona ili nas zapratiti na nekoj društvenoj mreži.

Bulevar Zorana Đinđića 89
Beograd, Srbija 11000

office@gmtim.rs

+381 11 618 36 49

Vaša poruka je poslata. Hvala Vam!